تبلیغات
galawezh - تاریخ وزندگی

تاریخ وزندگی

نویسنده :پرشنگ بابایی
تاریخ:دوشنبه 30 شهریور 1394-02:42 ب.ظ

     به نام خدا

                                  تاریــــــــــــــــخ و زنـــــــــــــــدگی

تاریخ چیست ؟

واژه تاریخ عربی شده کلمه ورخ عبری، (زبان یهودیان باستان ) به معنی نگرش به

پشت سراست (گذشته) { می گفتند شترورخ ، ورخ یعنی شترهنگام خطرپشت سرخود

 را نگاه می کند تا موقعیت مهاجم را سنجیده وبا توجه به آن عکس العمل نشان دهد و

 در یک کلام معنای تجربه می دهد} این کلمه دربین اعراب تاریخ با الف کوتاه وشبیه

فتحه تلفظ می شود وزبان شناسان ایرانی آنرا در الف تقویت نموده وبه معنای سرگذشت

زندگی اجتماعی بشر درگذشته مرسوم کردند، این کلمه درزبان کردی که ازشاخه های

مهم وقوی زبان آریایی است میژووهماناسرگذشت پیشین یا پیشینیان، تلفظ ومعنی

می شود.

                                       پیشگامان علم تاریخ

پیشینه ی لغت تاریخ نزد اقوام مقدم تر به یونانی ها می رسد که درحقیقت از پیشگامان

فلسفه ،علوم وفنون جهان باستان به حساب می آیند وجا دارد تقدیرشود ازفضای آزاد

ودموکراسی حاکم دراین دولت شهرها که همانا ساختارفدرال یا حکومت ملوک الطوایفی

داشته که نتایج آن رشد فلسفه ودانشهای گوناگون بود، ومادری حداقل برای اروپاییان  

 بودند.

                                        اولین مورخان

هکاتایوس (پدربزرگ تاریخ) وخردنگارانی که درقرن ششم قبل ازمیلاد می زیستند

کلمه هیستوریا (این واژه ازریشه {ایده } ایدیتوریا ایدتوربه معنی دانایی = روشنایی +

 استوری (داستان)درواقع یعنی داستان دانایی معنی می دهد بکاربرده اند وگویا کلمه

اسطوره =استوره نیزیعنی ارزش فوق العاده ازدنیای ماورایی ازآن ریشه می باشد

ودرکل به هرگونه پژوهشی که درمورد واقعیت صورت می گرفت اطلاق می کردند که

شامل فلسفه ، علم وتاریخنگاری بودند.

دراصطلاح رایج کلمه هیستوریا ؛ یا هیستوری در واقع دریونان مفهوم ضد دین داشت

ومی رسانید که باید شرح واقعی رویدادها وحوادث وتفسیر عقلی سلسله علت ومعلولی

را جایگزین قصه های معجزات خدایان وکرامات آنان وپهلوانان نیمه خدا کرد ؛ این

تحول مهم که با هکاتایوس آغازشد با هرودوت تکامل یافت وبا تویسدید به کمال رسید.

 هکاتایوس پدربزرگ تاریخ ، هرودوت پدرتاریخ  و توسیدید پسر تاریخ ، به خانواده

تاریخ درجهان باستان ، ودردوره های بعد معروف می باشند.

هکاتایوس اهل میلتوس که درآن عصرازدولت شهرهای معروف وازمادرشهرهایی بود

که عالمانی نظیرتالس نیز درآن پرورش یافته بود ودرسواحل دریای اژه امروزی قرار

داشت ، او دوکتاب معروف خود را به نام های پژوهش و سیر زمین نوشت که زمین را

شامل دوقاره آسیا واروپا دانسته و مصر را جزئی ازخاک آسیا به حساب می آورد و

اطلاعات اومورد استفاده واستناد هرودوت واقع شد؛ هکاتایوس منظومه های هومر را

که مانند شاهنامه فردوسی بود ازجمله منابع تاریخی ، البته تاریخ حماسی به حساب

می آورد وهومر را منبع بسیاری ازالهامات خود می دانست.

                                         اعراب و تاریخ

درمیان اعراب تاریخنگاری به صورت عام مرسوم و رایج نبود بلکه به دلیل جنگ های

میان آنها ؛ شرح فتوحات برخی ازقبایل غالب وپیروزتحت عنوان  ایام العرب  جهت

تفاخروبرتری طلبی ثبت ونگهداری می شد واین اولین پایه تاریخ نویسی میان اعراب

بود که می توان گفت تاریخ اشرافیت وپیروزی های جنگی بود که به صورت حاشیه

نیزبرخی ازمسائل وشؤونات دیگر نظیرمسائل اقتصادی ،تجاری واعتقادی ، اجتماعی

نیزثبت ویا نوشته می شد بعدها اعراب نیزمانند سایرملل واقوام وتوجه به شرایط و

موقعیت خاص خوداقدام به تاریخ نویسی کردند که می توان گفت آنان نیزبه قاعده مرسوم

ورایج جهانی، تاریخشان مستثناء ازنظارت وسلطه حاکمان وقت نبود!

                                        آغاز تاریخ

مرسوم است که تاریخ با افسانه آغازمی شود و اما افسانه چیست؟ کلمه افسانه درلغت به

 معنی تعجب برانگیز یاافسون کننده است یا امری غیرعادی که برمبنای علت عقلی نباشد

تعاریف دراین رابطه بسیاراست اما تفاوت افسانه با ، تاریخ چیست وکاربرد بالاجبار

افسانه چگونه است؟  مسلم آن است که بنا به شواهد؛ پیدایش انسان موازی اختراع خط

نبوده وبلکه بنابه ملیت وموقعیت جغرافیایی اختراع خط ومدنیت یک مسئله روشن و

مربوط به یک ملت واحد یا یک زمان واحد نبوده است اما می توان ملل بارز و

برجسته ای را نام برد که پیشگام ومروج این امرمهم وخطیربوده اند عدد قطعی دراین

رابطه قابل ذکرنیست وبلکه می توان گفت حدوداً یا تقریباً ؛ وآنچه به صورت رسمی در

کتب آموزشی می باشد اشاراتی است به روزگاران پیش از اختراع خط ؛ نظیرکلمات

نقال وقصه گو این افراد با داشتن حافظه قوی ومعروف بودن به راستگویی رویدادهایی

را که دیده یا شنیده بودند با زبانی شیرین بازگو می کردند واین کارسینه به سینه انتقال

پیدامی کرد ولذا حافظه آنان وسنت گرایی کهنسالان ازعوامل حفظ رویدادها تا اختراع

خط بودند.                              اختراع خط

پس ازاختراع خط که مراحل آن بسیارطولانی وپیچیده است وهرملت وسرزمینی داستانی

ویژه خود را دارد ؛ اما درمجموع می توان به این اصل کلی اشاره کرد که سیرخط از

نشانه نگاری آغازسپس شکل نگاری (تصویرنگاری) وآنگاه میخ نگاری وسرانجام

علامت نگاری که منتهی به الفبانگاری شد که آغاز آن حدوداً به  25هزار سال پیش

ازمیلاد برمی گردد.

باجرئت می توان گفت مرحله تصویرنگاری یاهمان خط تصویری باوجودکاستی هایش

یک مرحله بین المللی میان انسان های دوران اولیه بود زیرا درمرحله میخ نگاری ، هر

قومی شکل خاصی برای خط خود داشت که برای قومی دیگر قابل فهم وخواندن نبود،

                                        الفبا نگاری

اما الفبانگاری که یک امر قراردادی میان ملل یا اقوام به تعبیری یک مسئله درون قومی

یا خانوادگی بوده وهست ، مثلاً قرارگذاشته بودندعلامت خاصی راهمگی به رسمیت

بشناسند ، چه تصویراً و چه لفظاً مانند الف میان ملل خاورمیانه ای وp بین اقوام لاتینی

 به عبارتی می توان گفت خط همان نگارش آوای تلفظی بشردرطول تاریخ است.

بنا برشواهد موجود بشربه دو دلیل قادربه سخن گفتن شد 1- تقلید ازپرندگان آوازخوان

2-خوردن نوعی قارچ که در کنارغار یا محل سکونتش روئیده بود.

خلاصه از اولین اقوام سرشناس مخترع خط می توان درقاره آسیا به خصوص در

خاورمیانه به سومریان اشاره کرد که حدود چهارهزار سال پیش ازمیلاد مسیح خط

میخی را اختراع کردند که مقصود خود را با ابزارهایی میخ مانند یا نقوشی شبیه میخ

درجهت های مختلف برروی خشت های گلی شکل پذیرایجاد کرده یا برروی سنگ ها

تراشیدند، پس ازآنان ملل دیگر ازجمله اقوام همجوارشان با تفاوت های کلی وجزئی

والهام ازآنها اقدام به اختراع خط نمودند اما برخی ملل آن سوی خاورمیانه نظیرچینی ها

خطوط تصویری خود را ساده تر نموده وهمان را تا به امروز ادامه داده اند.

اما پس ازاختراع خط کارنقالان وقصه گویان را واقعه نویسان دنبال کردند واین افراد

همزمان درکار نجوم ، تقویم و تاریخ مهارت داشتند زیرارویدادنگاری بدون زمان شناسی

یانجوم وتدوین تقویم (زمان شمار)وقائل شدن یا قرار دادن مبدأ (نقطه آغاززمانی)معنا

نداشت ولذا یکی ازمعانی مهم کلمه تاریخ تعیین زمان وقوع یک رویداد می باشد.

همان گونه که قبلاً اشاره شد تاریخ با افسانه آغازمی شود یا می شد چه مفهومی دارد؟

اشاره می کند به اینکه افسانه ها نیز درواقع همان رویدادها وحوادث زندگی بشربوده اند

اما به دلیل نبود خط برای ثبت آنها به مرور زمان وبه دلایل مختلف که ازجمله آنها

فراموشی - تحول فرهنگی – اعمال سلیقه – نفوذ اغراض واهداف ودخالت تعصبات

اعتقادی وقومی(البته حتی امروزه به دلیل ملاحظات سیاسی فرمانرایان)...دچارتحول

وتغییرات اساسی گشته طوری که زمان ، مکان وعلت درآنها چنان گم شده که عقل

 سلیم از درک وتجزیه وتحلیل آنها ناتوان می ماند وبه ناچار آنها را بی اساس وغیر

 واقعی قلمداد می کند، به قول ویکو مورخ ایتالیایی که می گوید:

افسانه ها در اصل راست وجدی بوده اند اما بعدها دچار تغییرشده اند.

                               دوران حاکمیت فرهنگ شفاهی

دردوره حاکمیت فرهنگ شفاهی افسانه ها واسطوره ها بوجود آمده اند ؛ همانا رویدادهای

نانوشته وتحریف شده ، روی این حساب می توان گفت گذشته ملت های بزرگ دارای

سه مرحله است : 1- مرحله افسانه ای که رویدادها دراین مرحله کاملاً تغییرپیدا کرده

و وقایع به صورت افسانه درآمده اند2 – مرحله حماسی که رویدادها تاحدودی تغییر

یافته و وقایع بیشترشکل آرمانی وارزشی دارد تا واقعیت عینی 3- مرحله یا دوره

تاریخی که اززمان اختراع خط به بعد را شامل می باشد ورویدادها دراین دوره

(البته اگرجبر فرمانرایان مستبد را ازآنها مستثا کنیم ) بدون تغییرثبت وضبط شده اند.

                                      اهمیت تاریخ

دوران زندگانی انسانهای گذشته و رویدادهای آنها به هر صورت برای زندگی حال و

آینده بشر خالی از تجربه و فایده نیست البته اگر همان تعریف تاریخ واقعی رامدنظر

داشته باشیم یعنی سرگذشت زندگی اجتماعی انسانها که سرمایه اولیه ، طرح اول نکات

مثبت ومنفی گوناگون ، اندیشه ها ، تعمق درآنها و دریک کلام کشف قوانینی که حاکم بر

رویدادها هستند.

 پس ازاختراع خط وثبت وضبط وقایع که حدوداً ویا تقریباً به پنج هزارسال قبل می رسد

تا به امروزتاریخ با وجود قانونمندی خاص خودمظلوم واقع شده وگواه مظلومیت آن نیز

تواریخ مطیع سیاسی ونظامی است .

از دیر بازبرای نوشتن تاریخ سواد لازم بوده و این موهبت دراختیاراشرافیت بوده و

بالطبع اشرافیت یا به قولی امیرزادگان ( میرزا ومیرزا بنویس) درمشرق زمین قطعاً

اقدام به ضررنویسی یا همان مخالف خودنویسی نمی کردند ولذا باوجود آنچه مدنظر

به حساب می آمد دقیقاً وقایع سیاسی ونظامی بود وبس و درحاشیه نیز گذری هرچند

اندک به سایرشوؤنات می شد ولذا فقر تاریخی یعنی فقر تجربه ، فقر فرهنگی ودریک

کلام فقرهای گوناگون درپی داشته و دارد وبه خصوص درمشرق زمین بویژه در

خاورمیانه بالاخص درکشورهایی که با نظامات استبدادی اداره شده یامی شوند،

براین اساس وبنا برتعاریف فرهنگ وتمدن که فرهنگ دریکی ازتعریف های معروف

عبارت است از: دستاوردهای عقلانی تحقق نیافته یعنی طرح ؛ وتمدن : دستاوردهای

عقلانی تحقق یافته ؛ عملکرد ( علم ، صنعت وفن و...) وقتی طرح ها وعملکردها

ثبت وضبط تاریخی نشود ونسل به نسل روی آنها عمل نگردد پیوستگی فرهنگی

تمدنی ازبین رفته وانقطاع علمی وفرهنگی عارض شده ومی شود و دوران طفولیت

یک ملت که روز از نو و روزی از نوباید ، هر روز درخانه همسایه را زد که این را

قرض بدهید وآن را نسیه وسرانجام ؛ طفیلی وگدایی وآری چنین است اگر روند

تاریخ نگاری تنها مسائل سیاسی ونظامی را اصل قرار دهد ودیگر جنبه های زندگانی

اجتماعی که حیاتی یک ملت هستند رها کند ولذا برملت هاست که درحفظ وثبت

رویدادها ، آرمان ها ، ارزش ها ی گوناگون خود برای تداوم حیات بین المللی خود

بکوشند.

   پرشنگ بابایی ، معلم تاریخ ، دبیرستان نمونه دولتی مرحوم صادق وزیری ، سنندج

              
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 02:03 ب.ظ

You made your point!
purchase once a day cialis cialis billig viagra cialis levitra cialis vs viagra tadalafil 5mg cialis professional from usa enter site very cheap cialis cialis flussig dosagem ideal cialis cialis flussig
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:54 ب.ظ

With thanks. Lots of write ups!

we recommend cialis info cialis vs viagra buy cialis online legal tadalafil 20 mg miglior cialis generico cilas cilas cialis great britain cialis usa cost cialis super acti
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:17 ب.ظ

You made your point.
we like it cialis price cialis en 24 hora click here cialis daily uk cialis en 24 hora no prescription cialis cheap we recommend cialis best buy cialis uk next day cialis generico lilly cialis great britain cialis herbs
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:51 ق.ظ

You actually stated this fantastically!
only now cialis 20 mg cialis patentablauf in deutschland cialis uk next day cialis generic tadalafil buy cialis tadalafil buying cialis in colombia miglior cialis generico cialis tadalafil online click now buy cialis brand cialis per paypa
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:20 ب.ظ

Wow lots of beneficial tips!
cialis 5 mg para diabeticos rx cialis para comprar low dose cialis blood pressure cialis prezzo di mercato cialis online holland generic cialis soft gels cialis tadalafil we like it cialis soft gel cialis 100mg suppliers prezzo di cialis in bulgaria
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 09:26 ق.ظ

Good posts, Appreciate it.
cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil 10 mg tadalafil 20mg what is cialis wow look it cialis mexico cialis price in bangalore cialis tablets australia cialis generico lilly cialis en 24 hora cialis en mexico precio
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 09:34 ب.ظ

Whoa quite a lot of wonderful data.
cialis 5 mg chinese cialis 50 mg cialis generic when can i take another cialis free generic cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis generic availability canada discount drugs cialis cialis manufacturer coupon we use it cialis online store
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 08:58 ق.ظ

You actually stated that fantastically!
cialis prices in england cialis 5 mg funziona click here to buy cialis prescription doctor cialis cialis billig opinioni cialis generico cialis cost american pharmacy cialis price cialis per pill cialis 5 mg para diabeticos
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 09:04 ب.ظ

You have made your point.
cuanto cuesta cialis yaho ou acheter du cialis pas cher cialis professional yohimbe wow cialis 20 safe dosage for cialis are there generic cialis achat cialis en europe cialis uk cialis side effects cialis taglich
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 08:22 ق.ظ

With thanks, Lots of content.

cialis generico milano cialis patent expiration cialis en mexico precio generic cialis tadalafil cialis prices in england click now cialis from canada cialis prices cialis prezzo di mercato cialis tadalafil online generic cialis levitra
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:14 ب.ظ

Thank you. Ample information.

generic cialis levitra cialis kaufen wo where do you buy cialis enter site 20 mg cialis cost purchasing cialis on the internet miglior cialis generico safe dosage for cialis cialis 5mg prix cialis sans ordonnance cialis coupons
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 08:06 ق.ظ

Nicely spoken genuinely! !
buy cialis online cialis dosage cialis 30 day trial coupon cialis generico in farmacia precios cialis peru we choice free trial of cialis cialis pas cher paris trusted tabled cialis softabs cialis coupons printable recommended site cialis kanada
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 08:47 ب.ظ

Regards. I like this.
cialis great britain we recommend cialis best buy cialis daily reviews cialis sale online buy original cialis cialis canada cialis preise schweiz the best choice cialis woman cialis prices generic cialis
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Fantastic forum posts. Regards.
cialis cuantos mg hay female cialis no prescription chinese cialis 50 mg cialis super acti buying cialis in colombia cialis for sale south africa cialis generico buy name brand cialis on line cialis cost cialis 5 mg scheda tecnica
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:51 ب.ظ

Reliable facts. With thanks.
cialis generic tadalafil buy cialis savings card where to buy cialis in ontario cialis en mexico precio generic cialis at walmart comprar cialis 10 espa241a cialis italia gratis callus cialis 30 day trial coupon cialis herbs
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:17 ق.ظ

Amazing lots of valuable material.
cialis generico online cialis side effects cialis ahumada how do cialis pills work recommended site cialis kanada cialis canada on line canadian drugs generic cialis generic cialis with dapoxetine cialis generic availability tesco price cialis
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:31 ب.ظ

Cheers, Awesome stuff!
cialis professional from usa cialis official site cialis flussig we like it cialis price generic cialis soft gels fast cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis efficacit cialis diario compra get cheap cialis
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:42 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis et insomni cialis reviews safe dosage for cialis tadalafil tablets rezeptfrei cialis apotheke recommended site cialis kanada cialis daily buying cialis overnight canadian cialis cialis generico
canada medications cheap
یکشنبه 1 مهر 1397 11:29 ق.ظ

Good write ups. Regards.
canadian pharmacy king canada medications cheap drugs for sale online canadian pharmaceuticals canadian pharcharmy online24 canada medication cost northwestpharmacy canadian pharmacy meds drugstore online india canadian pharmaceuticals companies
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:29 ب.ظ

You reported it very well!
where do you buy cialis venta de cialis canada we choice cialis uk get cheap cialis cialis farmacias guadalajara purchasing cialis on the internet walgreens price for cialis i recommend cialis generico cialis preise schweiz cialis kamagra levitra
buy viagra soft tabs
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:59 ق.ظ

Valuable write ups. Thanks a lot.
safe to buy viagra online buy without prescription online order viagra usa buy viagra thailand buy viagra online uk no prescription viagra online rx buy viagra without presc buy viagra cheaply rx online viagra buy viagra professional
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:20 ب.ظ

Tips effectively used!!
overnight cialis tadalafil cialis tablets australia cialis for bph cialis coupon buy cialis online cheapest cialis tablets for sale cialis generico postepay viagra cialis levitra tadalafil 10 mg how much does a cialis cost
Viagra vs viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:58 ب.ظ

Cheers, Useful stuff!
buy generic viagra online canada prices for viagra buy viagra professional buy internet viagra buy viagra for men buy viagra online with paypal buy viagra online using paypal buy women viagra how to get viagra buy cheap viagra online usa
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:28 ق.ظ

Cheers! Numerous content.

cialis generic tadalafil buy effetti del cialis cialis prices cialis bula cialis coupons cialis preise schweiz cialis mit grapefruitsaft only best offers cialis use cialis 10 doctissimo cialis generic availability
Candice
جمعه 17 آذر 1396 09:31 ب.ظ
Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to
be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about
worries that they just don't know about. You managed to
hit the nail upon the top and defined out the whole thing
without having side-effects , people could take a
signal. Will probably be back to get more. Thanks
Stanton
جمعه 16 تیر 1396 07:25 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I to find It really useful &
it helped me out much. I am hoping to provide one
thing again and aid others such as you helped me.
std clinics near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:29 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا واقعا نشستن بسیار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با
فراز در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به پر کسانی که شکاف.
که شما که می توانید انجام من می بدون شک تا پایان تحت
تاثیر قرار داد.
Mozelle
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:46 ق.ظ
Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look.
I'm definitely loving the information. I'm book-marking and
will be tweeting this to my followers! Excellent blog
and outstanding style and design.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر