تبلیغات
galawezh - تاریخ وزندگی

تاریخ وزندگی

نویسنده :پرشنگ بابایی
تاریخ:دوشنبه 30 شهریور 1394-03:42 ب.ظ

     به نام خدا

                                  تاریــــــــــــــــخ و زنـــــــــــــــدگی

تاریخ چیست ؟

واژه تاریخ عربی شده کلمه ورخ عبری، (زبان یهودیان باستان ) به معنی نگرش به

پشت سراست (گذشته) { می گفتند شترورخ ، ورخ یعنی شترهنگام خطرپشت سرخود

 را نگاه می کند تا موقعیت مهاجم را سنجیده وبا توجه به آن عکس العمل نشان دهد و

 در یک کلام معنای تجربه می دهد} این کلمه دربین اعراب تاریخ با الف کوتاه وشبیه

فتحه تلفظ می شود وزبان شناسان ایرانی آنرا در الف تقویت نموده وبه معنای سرگذشت

زندگی اجتماعی بشر درگذشته مرسوم کردند، این کلمه درزبان کردی که ازشاخه های

مهم وقوی زبان آریایی است میژووهماناسرگذشت پیشین یا پیشینیان، تلفظ ومعنی

می شود.

                                       پیشگامان علم تاریخ

پیشینه ی لغت تاریخ نزد اقوام مقدم تر به یونانی ها می رسد که درحقیقت از پیشگامان

فلسفه ،علوم وفنون جهان باستان به حساب می آیند وجا دارد تقدیرشود ازفضای آزاد

ودموکراسی حاکم دراین دولت شهرها که همانا ساختارفدرال یا حکومت ملوک الطوایفی

داشته که نتایج آن رشد فلسفه ودانشهای گوناگون بود، ومادری حداقل برای اروپاییان  

 بودند.

                                        اولین مورخان

هکاتایوس (پدربزرگ تاریخ) وخردنگارانی که درقرن ششم قبل ازمیلاد می زیستند

کلمه هیستوریا (این واژه ازریشه {ایده } ایدیتوریا ایدتوربه معنی دانایی = روشنایی +

 استوری (داستان)درواقع یعنی داستان دانایی معنی می دهد بکاربرده اند وگویا کلمه

اسطوره =استوره نیزیعنی ارزش فوق العاده ازدنیای ماورایی ازآن ریشه می باشد

ودرکل به هرگونه پژوهشی که درمورد واقعیت صورت می گرفت اطلاق می کردند که

شامل فلسفه ، علم وتاریخنگاری بودند.

دراصطلاح رایج کلمه هیستوریا ؛ یا هیستوری در واقع دریونان مفهوم ضد دین داشت

ومی رسانید که باید شرح واقعی رویدادها وحوادث وتفسیر عقلی سلسله علت ومعلولی

را جایگزین قصه های معجزات خدایان وکرامات آنان وپهلوانان نیمه خدا کرد ؛ این

تحول مهم که با هکاتایوس آغازشد با هرودوت تکامل یافت وبا تویسدید به کمال رسید.

 هکاتایوس پدربزرگ تاریخ ، هرودوت پدرتاریخ  و توسیدید پسر تاریخ ، به خانواده

تاریخ درجهان باستان ، ودردوره های بعد معروف می باشند.

هکاتایوس اهل میلتوس که درآن عصرازدولت شهرهای معروف وازمادرشهرهایی بود

که عالمانی نظیرتالس نیز درآن پرورش یافته بود ودرسواحل دریای اژه امروزی قرار

داشت ، او دوکتاب معروف خود را به نام های پژوهش و سیر زمین نوشت که زمین را

شامل دوقاره آسیا واروپا دانسته و مصر را جزئی ازخاک آسیا به حساب می آورد و

اطلاعات اومورد استفاده واستناد هرودوت واقع شد؛ هکاتایوس منظومه های هومر را

که مانند شاهنامه فردوسی بود ازجمله منابع تاریخی ، البته تاریخ حماسی به حساب

می آورد وهومر را منبع بسیاری ازالهامات خود می دانست.

                                         اعراب و تاریخ

درمیان اعراب تاریخنگاری به صورت عام مرسوم و رایج نبود بلکه به دلیل جنگ های

میان آنها ؛ شرح فتوحات برخی ازقبایل غالب وپیروزتحت عنوان  ایام العرب  جهت

تفاخروبرتری طلبی ثبت ونگهداری می شد واین اولین پایه تاریخ نویسی میان اعراب

بود که می توان گفت تاریخ اشرافیت وپیروزی های جنگی بود که به صورت حاشیه

نیزبرخی ازمسائل وشؤونات دیگر نظیرمسائل اقتصادی ،تجاری واعتقادی ، اجتماعی

نیزثبت ویا نوشته می شد بعدها اعراب نیزمانند سایرملل واقوام وتوجه به شرایط و

موقعیت خاص خوداقدام به تاریخ نویسی کردند که می توان گفت آنان نیزبه قاعده مرسوم

ورایج جهانی، تاریخشان مستثناء ازنظارت وسلطه حاکمان وقت نبود!

                                        آغاز تاریخ

مرسوم است که تاریخ با افسانه آغازمی شود و اما افسانه چیست؟ کلمه افسانه درلغت به

 معنی تعجب برانگیز یاافسون کننده است یا امری غیرعادی که برمبنای علت عقلی نباشد

تعاریف دراین رابطه بسیاراست اما تفاوت افسانه با ، تاریخ چیست وکاربرد بالاجبار

افسانه چگونه است؟  مسلم آن است که بنا به شواهد؛ پیدایش انسان موازی اختراع خط

نبوده وبلکه بنابه ملیت وموقعیت جغرافیایی اختراع خط ومدنیت یک مسئله روشن و

مربوط به یک ملت واحد یا یک زمان واحد نبوده است اما می توان ملل بارز و

برجسته ای را نام برد که پیشگام ومروج این امرمهم وخطیربوده اند عدد قطعی دراین

رابطه قابل ذکرنیست وبلکه می توان گفت حدوداً یا تقریباً ؛ وآنچه به صورت رسمی در

کتب آموزشی می باشد اشاراتی است به روزگاران پیش از اختراع خط ؛ نظیرکلمات

نقال وقصه گو این افراد با داشتن حافظه قوی ومعروف بودن به راستگویی رویدادهایی

را که دیده یا شنیده بودند با زبانی شیرین بازگو می کردند واین کارسینه به سینه انتقال

پیدامی کرد ولذا حافظه آنان وسنت گرایی کهنسالان ازعوامل حفظ رویدادها تا اختراع

خط بودند.                              اختراع خط

پس ازاختراع خط که مراحل آن بسیارطولانی وپیچیده است وهرملت وسرزمینی داستانی

ویژه خود را دارد ؛ اما درمجموع می توان به این اصل کلی اشاره کرد که سیرخط از

نشانه نگاری آغازسپس شکل نگاری (تصویرنگاری) وآنگاه میخ نگاری وسرانجام

علامت نگاری که منتهی به الفبانگاری شد که آغاز آن حدوداً به  25هزار سال پیش

ازمیلاد برمی گردد.

باجرئت می توان گفت مرحله تصویرنگاری یاهمان خط تصویری باوجودکاستی هایش

یک مرحله بین المللی میان انسان های دوران اولیه بود زیرا درمرحله میخ نگاری ، هر

قومی شکل خاصی برای خط خود داشت که برای قومی دیگر قابل فهم وخواندن نبود،

                                        الفبا نگاری

اما الفبانگاری که یک امر قراردادی میان ملل یا اقوام به تعبیری یک مسئله درون قومی

یا خانوادگی بوده وهست ، مثلاً قرارگذاشته بودندعلامت خاصی راهمگی به رسمیت

بشناسند ، چه تصویراً و چه لفظاً مانند الف میان ملل خاورمیانه ای وp بین اقوام لاتینی

 به عبارتی می توان گفت خط همان نگارش آوای تلفظی بشردرطول تاریخ است.

بنا برشواهد موجود بشربه دو دلیل قادربه سخن گفتن شد 1- تقلید ازپرندگان آوازخوان

2-خوردن نوعی قارچ که در کنارغار یا محل سکونتش روئیده بود.

خلاصه از اولین اقوام سرشناس مخترع خط می توان درقاره آسیا به خصوص در

خاورمیانه به سومریان اشاره کرد که حدود چهارهزار سال پیش ازمیلاد مسیح خط

میخی را اختراع کردند که مقصود خود را با ابزارهایی میخ مانند یا نقوشی شبیه میخ

درجهت های مختلف برروی خشت های گلی شکل پذیرایجاد کرده یا برروی سنگ ها

تراشیدند، پس ازآنان ملل دیگر ازجمله اقوام همجوارشان با تفاوت های کلی وجزئی

والهام ازآنها اقدام به اختراع خط نمودند اما برخی ملل آن سوی خاورمیانه نظیرچینی ها

خطوط تصویری خود را ساده تر نموده وهمان را تا به امروز ادامه داده اند.

اما پس ازاختراع خط کارنقالان وقصه گویان را واقعه نویسان دنبال کردند واین افراد

همزمان درکار نجوم ، تقویم و تاریخ مهارت داشتند زیرارویدادنگاری بدون زمان شناسی

یانجوم وتدوین تقویم (زمان شمار)وقائل شدن یا قرار دادن مبدأ (نقطه آغاززمانی)معنا

نداشت ولذا یکی ازمعانی مهم کلمه تاریخ تعیین زمان وقوع یک رویداد می باشد.

همان گونه که قبلاً اشاره شد تاریخ با افسانه آغازمی شود یا می شد چه مفهومی دارد؟

اشاره می کند به اینکه افسانه ها نیز درواقع همان رویدادها وحوادث زندگی بشربوده اند

اما به دلیل نبود خط برای ثبت آنها به مرور زمان وبه دلایل مختلف که ازجمله آنها

فراموشی - تحول فرهنگی – اعمال سلیقه – نفوذ اغراض واهداف ودخالت تعصبات

اعتقادی وقومی(البته حتی امروزه به دلیل ملاحظات سیاسی فرمانرایان)...دچارتحول

وتغییرات اساسی گشته طوری که زمان ، مکان وعلت درآنها چنان گم شده که عقل

 سلیم از درک وتجزیه وتحلیل آنها ناتوان می ماند وبه ناچار آنها را بی اساس وغیر

 واقعی قلمداد می کند، به قول ویکو مورخ ایتالیایی که می گوید:

افسانه ها در اصل راست وجدی بوده اند اما بعدها دچار تغییرشده اند.

                               دوران حاکمیت فرهنگ شفاهی

دردوره حاکمیت فرهنگ شفاهی افسانه ها واسطوره ها بوجود آمده اند ؛ همانا رویدادهای

نانوشته وتحریف شده ، روی این حساب می توان گفت گذشته ملت های بزرگ دارای

سه مرحله است : 1- مرحله افسانه ای که رویدادها دراین مرحله کاملاً تغییرپیدا کرده

و وقایع به صورت افسانه درآمده اند2 – مرحله حماسی که رویدادها تاحدودی تغییر

یافته و وقایع بیشترشکل آرمانی وارزشی دارد تا واقعیت عینی 3- مرحله یا دوره

تاریخی که اززمان اختراع خط به بعد را شامل می باشد ورویدادها دراین دوره

(البته اگرجبر فرمانرایان مستبد را ازآنها مستثا کنیم ) بدون تغییرثبت وضبط شده اند.

                                      اهمیت تاریخ

دوران زندگانی انسانهای گذشته و رویدادهای آنها به هر صورت برای زندگی حال و

آینده بشر خالی از تجربه و فایده نیست البته اگر همان تعریف تاریخ واقعی رامدنظر

داشته باشیم یعنی سرگذشت زندگی اجتماعی انسانها که سرمایه اولیه ، طرح اول نکات

مثبت ومنفی گوناگون ، اندیشه ها ، تعمق درآنها و دریک کلام کشف قوانینی که حاکم بر

رویدادها هستند.

 پس ازاختراع خط وثبت وضبط وقایع که حدوداً ویا تقریباً به پنج هزارسال قبل می رسد

تا به امروزتاریخ با وجود قانونمندی خاص خودمظلوم واقع شده وگواه مظلومیت آن نیز

تواریخ مطیع سیاسی ونظامی است .

از دیر بازبرای نوشتن تاریخ سواد لازم بوده و این موهبت دراختیاراشرافیت بوده و

بالطبع اشرافیت یا به قولی امیرزادگان ( میرزا ومیرزا بنویس) درمشرق زمین قطعاً

اقدام به ضررنویسی یا همان مخالف خودنویسی نمی کردند ولذا باوجود آنچه مدنظر

به حساب می آمد دقیقاً وقایع سیاسی ونظامی بود وبس و درحاشیه نیز گذری هرچند

اندک به سایرشوؤنات می شد ولذا فقر تاریخی یعنی فقر تجربه ، فقر فرهنگی ودریک

کلام فقرهای گوناگون درپی داشته و دارد وبه خصوص درمشرق زمین بویژه در

خاورمیانه بالاخص درکشورهایی که با نظامات استبدادی اداره شده یامی شوند،

براین اساس وبنا برتعاریف فرهنگ وتمدن که فرهنگ دریکی ازتعریف های معروف

عبارت است از: دستاوردهای عقلانی تحقق نیافته یعنی طرح ؛ وتمدن : دستاوردهای

عقلانی تحقق یافته ؛ عملکرد ( علم ، صنعت وفن و...) وقتی طرح ها وعملکردها

ثبت وضبط تاریخی نشود ونسل به نسل روی آنها عمل نگردد پیوستگی فرهنگی

تمدنی ازبین رفته وانقطاع علمی وفرهنگی عارض شده ومی شود و دوران طفولیت

یک ملت که روز از نو و روزی از نوباید ، هر روز درخانه همسایه را زد که این را

قرض بدهید وآن را نسیه وسرانجام ؛ طفیلی وگدایی وآری چنین است اگر روند

تاریخ نگاری تنها مسائل سیاسی ونظامی را اصل قرار دهد ودیگر جنبه های زندگانی

اجتماعی که حیاتی یک ملت هستند رها کند ولذا برملت هاست که درحفظ وثبت

رویدادها ، آرمان ها ، ارزش ها ی گوناگون خود برای تداوم حیات بین المللی خود

بکوشند.

   پرشنگ بابایی ، معلم تاریخ ، دبیرستان نمونه دولتی مرحوم صادق وزیری ، سنندج

              
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://flexeven.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:43 ق.ظ

Information effectively regarded!!
purchase once a day cialis no prescription cialis cheap buy original cialis cialis kamagra levitra buying cialis in colombia what is cialis 40 mg cialis what if i take cialis patent expiration buy generic cialis only now cialis for sale in us
http://ceptlili.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:56 ق.ظ

Amazing information, Appreciate it!
buying cialis overnight generic cialis levitra cialis qualitat ou acheter du cialis pas cher rx cialis para comprar viagra or cialis cialis kamagra levitra generic cialis pill online cialis online napol cialis dosage amounts
only now cialis for sale in us
شنبه 1 تیر 1398 07:19 ب.ظ

Kudos, Lots of tips.

cialis wir preise 5 mg cialis coupon printable cialis generico cialis patentablauf in deutschland cialis 20mg preis cf cialis 20mg preis cf cialis 5mg billiger buying cialis overnight what is cialis how does cialis work
Cialis canada
شنبه 1 تیر 1398 02:20 ق.ظ

You made your point!
click here take cialis cialis 30 day sample precios cialis peru buy cialis sample pack generic cialis at walmart cialis generico milano cialis flussig cialis diario compra only best offers 100mg cialis cialis ahumada
http://elchanka.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 10:04 ق.ظ

Truly loads of awesome data.
cialis 05 legalidad de comprar cialis canada discount drugs cialis generic cialis cialis uk next day click here to buy cialis cialis prezzo di mercato dose size of cialis cialis therapie the best site cialis tablets
over the counter cialis 2018
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:35 ب.ظ

Very well voiced really. .
cialis sans ordonnance the best choice cialis woman prezzo di cialis in bulgaria tadalafil 5mg cialis 20 mg cost free cialis buying cialis in colombia buy cialis sample pack warnings for cialis purchase once a day cialis
http://cizuna.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:10 ب.ظ

Thank you, A good amount of forum posts!

cialis 20 mg effectiveness cialis free trial compare prices cialis uk we use it 50 mg cialis dose where do you buy cialis click here to buy cialis female cialis no prescription generic cialis 20mg tablets rx cialis para comprar cialis uk
cialis without a prescription
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:43 ق.ظ

You made the point!
cialis generico callus comprar cialis 10 espa241a cialis 30 day sample canada discount drugs cialis are there generic cialis cialis prezzo al pubblico buy name brand cialis on line we choice cialis uk we choice cialis pfizer india
Buy cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:08 ق.ظ

You made your stand very well!!
cialis e hiv 40 mg cialis what if i take cialis daily new zealand cialis prices cialis 20 mg cipla cialis online cialis 200 dollar savings card online cialis generic cialis tadalafil buy brand cialis cheap
http://ilcudis.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:09 ب.ظ

You mentioned that wonderfully.
cialis rezeptfrei cialis billig buy cheap cialis in uk we use it cialis online store cialis generico en mexico cialis uk cialis baratos compran uk cialis generico postepay cialis online napol wow cialis 20
Generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:32 ب.ظ

Seriously a good deal of useful facts.
cialis tadalafil online cialis generico cialis flussig we choice cialis pfizer india generic cialis review uk cialis 5 mg scheda tecnica cialis billig cialis online only best offers cialis use we recommend cialis info
cialis 20mg price
شنبه 25 خرداد 1398 10:37 ب.ظ

Amazing a good deal of useful facts!
costo in farmacia cialis cialis from canada dose size of cialis cialis generic tadalafil buy buy cheap cialis in uk cialis price thailand cialis generic availability cialis 100mg suppliers side effects for cialis cialis generisches kanada
http://terfoofac.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:38 ق.ظ

Great posts. Many thanks.
cialis alternative discount cialis if a woman takes a mans cialis cialis coupons only best offers cialis use acquistare cialis internet price cialis best cost of cialis cvs cialis online cialis 5mg billiger
http://ranvolow.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:36 ب.ظ

Seriously quite a lot of very good knowledge!
cialis generic cialis for sale preis cialis 20mg schweiz cuanto cuesta cialis yaho wow cialis 20 cialis for daily use venta cialis en espaa cuanto cuesta cialis yaho cialis rezeptfrei cialis uk next day
how to get cialis
جمعه 24 خرداد 1398 03:54 ق.ظ

Very good postings. Regards!
cialis prices in england low dose cialis blood pressure cialis 20 mg cut in half cialis tablets for sale buy cialis online buy cialis cheap 10 mg cialis side effects dangers comprar cialis 10 espa241a cialis bula cialis daily reviews
http://ladere.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:57 ب.ظ

This is nicely put! .
price cialis best we use it 50 mg cialis dose 200 cialis coupon prices on cialis 10 mg cialis online deutschland cialis dosage recommendations generic for cialis only now cialis 20 mg cialis price thailand buy cialis cheap 10 mg
comprar viagra sin receta madrid
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:03 ب.ظ

What i don't realize is in fact how you're now not actually a lot more neatly-liked than you might be right now. You're so intelligent. You understand therefore significantly when it comes to this matter, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like women and men aren't involved except it is something to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times care for it up!
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:12 ق.ظ

You actually explained it really well!
buying cialis in colombia cialis diario compra when can i take another cialis acheter cialis meilleur pri 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis dosage amounts cialis generika in deutschland kaufen prix cialis once a da cialis kaufen prix de cialis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:41 ب.ظ

Terrific forum posts, Many thanks.
we recommend cialis best buy only now cialis 20 mg cialis 05 calis cialis 20mg preis cf click here cialis daily uk can i take cialis and ecstasy cialis generico in farmacia precios de cialis generico how do cialis pills work
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 04:07 ب.ظ

You actually stated this very well!
cialis kaufen bankberweisung when can i take another cialis cialis diario compra ou acheter du cialis pas cher cialis 5 effetti collaterali costo in farmacia cialis generic cialis pill online cialis coupons printable prices on cialis 10 mg cialis generico
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 02:03 ب.ظ

You made your point!
purchase once a day cialis cialis billig viagra cialis levitra cialis vs viagra tadalafil 5mg cialis professional from usa enter site very cheap cialis cialis flussig dosagem ideal cialis cialis flussig
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:54 ب.ظ

With thanks. Lots of write ups!

we recommend cialis info cialis vs viagra buy cialis online legal tadalafil 20 mg miglior cialis generico cilas cilas cialis great britain cialis usa cost cialis super acti
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:17 ب.ظ

You made your point.
we like it cialis price cialis en 24 hora click here cialis daily uk cialis en 24 hora no prescription cialis cheap we recommend cialis best buy cialis uk next day cialis generico lilly cialis great britain cialis herbs
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:51 ق.ظ

You actually stated this fantastically!
only now cialis 20 mg cialis patentablauf in deutschland cialis uk next day cialis generic tadalafil buy cialis tadalafil buying cialis in colombia miglior cialis generico cialis tadalafil online click now buy cialis brand cialis per paypa
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:20 ب.ظ

Wow lots of beneficial tips!
cialis 5 mg para diabeticos rx cialis para comprar low dose cialis blood pressure cialis prezzo di mercato cialis online holland generic cialis soft gels cialis tadalafil we like it cialis soft gel cialis 100mg suppliers prezzo di cialis in bulgaria
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 09:26 ق.ظ

Good posts, Appreciate it.
cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil 10 mg tadalafil 20mg what is cialis wow look it cialis mexico cialis price in bangalore cialis tablets australia cialis generico lilly cialis en 24 hora cialis en mexico precio
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 09:34 ب.ظ

Whoa quite a lot of wonderful data.
cialis 5 mg chinese cialis 50 mg cialis generic when can i take another cialis free generic cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis generic availability canada discount drugs cialis cialis manufacturer coupon we use it cialis online store
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 08:58 ق.ظ

You actually stated that fantastically!
cialis prices in england cialis 5 mg funziona click here to buy cialis prescription doctor cialis cialis billig opinioni cialis generico cialis cost american pharmacy cialis price cialis per pill cialis 5 mg para diabeticos
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 09:04 ب.ظ

You have made your point.
cuanto cuesta cialis yaho ou acheter du cialis pas cher cialis professional yohimbe wow cialis 20 safe dosage for cialis are there generic cialis achat cialis en europe cialis uk cialis side effects cialis taglich
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 08:22 ق.ظ

With thanks, Lots of content.

cialis generico milano cialis patent expiration cialis en mexico precio generic cialis tadalafil cialis prices in england click now cialis from canada cialis prices cialis prezzo di mercato cialis tadalafil online generic cialis levitra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30