تبلیغات
galawezh - شیوه های زندگی سالم

شیوه های زندگی سالم

نویسنده :پرشنگ بابایی
تاریخ:دوشنبه 30 شهریور 1394-02:40 ب.ظ

باسمه تعالی

شیــــــوه های زنــــــدگی سالم

    چکیده:

در اجابت فراخوان مقاله، (( شیوه های زندگی سالم )) باتوجه به وسع تجربیات فرهنگی خود ومنابع موجود که درخاتمه

عناوین آنها ذکر خواهد شد سعی شده اشاراتی به موضوعات فلسفی ،اصلی ، فرعی ، حاشیه ای ، پیامدی ؛از دیدگاه منابع دینی

ومکاتب تربیتی(قرآن کریم ، سیره انبیاء ، اصحاب ، ائمه ، حکماء وعلما و دانشمندان تعلیم وتربیت و...) شود.

آنچه اهمیت مسئله را ضرورت می بخشد گستردگی اجتماعات امروزی و ارتباطات سریع جوامع بشری و بالطبع آن تأثیری

پذیری اکثریتی آنها از یکدیگر بوده ؛ و نقطه عطف واقعه  بقول معروف پاشنه آشیل یا همان  قشر نوجوان وجوان می

باشد و لذا اولیای امر را اهتمام بر آن است هرچند در حد تذکر درپی یاد آوری ارزشها با توجه با به خدمت گرفتن نو ها و

به روزها ؛ آرامش و قداست را به خود ؛ خانواده ؛ جامعه و جهان کنونی به ارمغان آورند که زندگی دنیا وآخرت قرین پاکی

صداقت و رستگاری باشد که تلاش انبیاء الهی ومکاتب انسانی نیز با شیوه و زبان های مختلف نیز درصدد همین امر خطیربوده

 وهستند ؛ اما انسان به عنوان اولین سنگ بنای خانواده تا لحظه مرگ چه دورانهایی را سپری می کند :

: دوره جنینی نوزادی طفولیت کودکی نوجوانی جوانی بزرگسالی میانسالی پیری وسرانجام کهولت...

که شکل گیری وتأثیری پذیری در سنینی چون کودکی  و نوجوانی  بسیار مهم وقابل   توجه است ، لذا نهادهایی متولی 

آموزش وپرورش جهانی برای این دوره ها برنامه ریزی وسرمایه گذاریهای کلانی  انجام داده اند تا ترقیات گوناگونی را برای

جامعه به ارمغان آورند . پیرو اصل مطلب ؛ آنچه بحث روز نیزمی باشدمسئله جهانی شدن است هرچندبه نظرپدیده ای جدید

می آید اما به یک معنا فرآیندی تاریخی است زیرا حتی بسیاری از ادیان نیز سیر جهانی شدن داشتن داشتند نظیردین مبین

اسلام ؛ اما تفاوتهای بنیادی وحفظ ارزشها همواره از دغدغه های مهم این تسری ها  بوده  و هستند. افزون برآن بیان نظرات

مختلف از منابع اعتقادی و نگرش به ساختار وآفرینش انسان ورفع نیازهایش براساس متون الهی واقعی جهت زندگانی سالم

خود واطرافیان وجمع کرد توشه ای معنوی برای آخرت از مزرعه دنیا ؛ حکما ودانشمندان علوم تربیتی و روانشناسی نیز با

تحقیقات علمی وتجربی رسالاتی ازچگونگی بستر روحی وروانی انسان ارائه داده وبراساس آن راهکارهایی برای سلامت

انسان وجامعه جهانی پیشنهاد کرده اند که امید است با کاربست همه اینها که تعلیم الهی زینت بخششان است مؤثرواقع شوند.

چکیده

مقدمه

نقش خانواده درتربیت

تربیت وآموزش درگذشته

نقش مادر درتربیت

نقش پدر درتربیت

خانواده وبلوغ نوجوان

مسجد وزندگی سالم

نظرات وراهکارهای علمای تربیتی وزندگی سالم

زندگی سالم در پرتوقرآن

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

1

2

3

3

4

4

4

4

4

5

6

6

     فهرست مطالب:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                      مقدمه

ازمیان مهم ترین دغدغه های جوامع امروز هیچ مسئله ای به اندازه روابط انسانی ، پیچیده و بحرانی نیست لذا تمامی کشورهای دنیا به نحوی از انحا

باآن درگیر ودرصدد راه چاره بوده وهستند برخی موفق وبعضی درحال گذار وعده ای همچنان دست به گریبانند، اما ازکجا باید ریشه یابی ؛ و

چگونه ، بنیادی به حل مسئله پرداخت بحثی بسیارطولانی ونیازمند کارشناسی دقیق و بازگشت به فرهنگ های ارزشی واخلاقی وبه ویژه کارکرد

ریشه ای با ضمانت اجرایی درامورتربیت وآموزش کودکان ونوجوانان می باشد هرچند امروزه رسانه های جهانی به رقبای سرسختی برای متولیان

تربیت وآموزش تبدیل شده اند و مضاف برآن اکثراً در خدمت جهان سرمایه داری با اهداف سودجویانه وشیطانی هستند ناآگاهی وبی توجهی

بسیاری از افراد جوامع انسانی از جمله جهان سوم ومتأسفانه خاورمیانه آب به آسیاب دشمن ریختن معضلی شده که خلاصی ازآن به سادگی

میسرنیست و لازمه آن تلاشی مستمر ، همگانی و ضربتی وبعضاً در برخی موارد تدریجی را می طلبد ، مسئله زیانبار دیگر در این زمینه برخی

ازمتولیان امور اعتقادی و والدین دیروز هستند که به هیچ اصول ومبانی زندگی امروزی حتی آنانی که مطابق ارزشها هستند اعتنا نکرده وبدعت

دانسته وبشدت با آنها مقابله می کنند درحالی که قشر جوان و روشنفکر اطرافشان ضمن گرایش به این تازه های مطابق با ارزشها از آنها کناره

می گیرند ؛ لذا درهرجامعه ای با توجه با جهان بینی ؛ ارزشهای فرهنگی و... الگوهایی برای زندگی سالم ارائه می شود که درکل می توان گفت

هسته اصلی اکثر آنها با توجه به ذات مشترک انسانها یکسان می باشند.

 

                                                                    نقش خانواده درتربیت وآموزش

قرآن کریم :

 وهمانا خداوند جفتهایی برای انسانها آفرید تا در کنارشان أرامش یابند ونسلها ادامه پیداکند...

وانبیای ابراهیمی از جمله حضرت موسی (ع)  در ده فرمان امر به نهی از  زنا وتقدس خانواده نموده که اساس وسنگ بنای جامعه

سالم می باشددر تاریخ نیز حمورابی در بابل 800 سال پیش ازحضرت موسی درقوانین مدون خود که تأکید بر نظام تک   

همسری داشته هدفش جامعه ای سالم وپیشرفته بوده است . اما خانه و جامعه بدون خانواده هستی پیدا نمی کند ومعنا ندارد

در واقع خانواده جان جامعه است وهمین خانواده پیکان دوسویه ای است که می تواند جامعه ای سالم ویا ناسالم بوجود بیاورد

ولذا تمامی ادیان الهی ومکاتب اجتماعی در صدد اصلاح خانواده برای پیدایش جامعه ای سالم  وپیشرفته بوده وهستند.

                              چگونگی تربیت وآموزش در دورانهای گذشته

از دیرباز بویژه درجوامع سنتی خانواده به دلیل گستردگی وحضور نسلهای مختلف محل تربیت عملی وآموزش بود پسران و

دختران آموزشهای عملی رادیده وبکار میبردند اما از قرن 19 میلادی به بعد آموزشهای رسمی ودولتی  رایج شد که وظیفه

تربیت و آموزش را عهده دارشدند که در ایجاد تفاهم وهماهنگی جامعه بسیارموثر بود هرچند هنوزکاستی های درآنها می باشد.

                                                ( نقش مادر درخانواده)     

         باید  به این حقیقت پنهان اعتراف کرد که مادربه منزله  ستون فقرات شخصیت کودک است وجود مادر در همه ابعاد

چه ارادی و چه غیرارادی بسیار تأثیر گزار است  ؛ بخش ژنتیک که درحیطه اختیارطبیعت و قسمت تربیت که معطوف به

فرهنگ اکتسابی؛ مادر می باشد ؛(چهره ،موهای مرتب ، دندانهای تمیز ،  نگاه های گویا، نوع رفتار ، نشستن ، خندیدن ، راه

رفتن ، همه و همه این حالات آموزشگر طبیعی فرزندان است ) نقش مادران خوب وبد درکتابهای تاریخی می تواندبرای زنان

سواددار تجربه بسیار خوبی باشد.

                                                 نقش پدر درخانواده

به تعبیری می توان گفت پدر اسکلت اصلی بنای خانواده می باشد با کنکاشی درضرب المثل ها مانند : روی سفره پدرش

بزرگ شده، بی پدر ، پدردار ، پسرخلف وناخلف و... پدرانی که خود استقلال رأی و استحکام اراده ندارند فرزندان آنان نیز

افرادی وابسته و ضعیف پرورش می یابند وبرای همین است که گفته اند اعتماد به نفس فرزندان وابسته به میزان اعتمادبه نفس

والدین خود است پدر باید درچشم فرزندان نه تنها الگوی استقامت وجدیت بلکه منابع بی نهایت بخشش و درعین حال قدرت

ومحبت باشد ومادران باید از پدر مجسمه ای قابل ستایش برای پسران درست کنند زیرا اقتدار واعتماد به نفس به انسان عزت نفس وبزرگواری داده ؛ که چنین افرادی بااین اوصاف هرگز با رذایل اخلاقی خود را آلوده نمی کنند زیرا لذتی که درفضایل اخلاقی وعزت هست هرگز دردیگر خصایل یافت نمی شود ؛ درنهایت هیچ والدینی درپی آن نیست که فرزند خود را تباه سازد اما با این توصیف این همه افراد ناکار آمد از کجا آمده اند ؟ باید درجواب گفت: شیوه های تربیتی نامتناسب وغیره کاربردی و ناسازگاربا طبیعت افراد وبه روز نیستند واغلب به صورت غیرعمد اعمال می شوند ونتیجه ای جز این ندارند.  

                                                            خانواده وبلوغ نوجوان

بنا به گفته کارشناسان تعلیم وتربیت   مقوله تربیت از خانواده آغاز می شود  که بخش مهم آن مربوط به پرورش جسم  است ،

هرچند والدین نقش باغبان را دارند نه سمت نجار  دیگر اینکه آموزش فرهنگی جنبه عملی دارد  نه صورت شعار لفظی ونصایح

  خشک وبی پایه ، دیگر اینکه کودک انسان آن فرهنگ وآدابی را می پذیرد که جوابگوی طبیعت روانی وجسمانی اوباشد .

                                                     نوجوانی با محوریت واژه بلوغ

چه ازلحاظ جسمی یا  روانی همراه است با حساسیتها ، استعدادها، خطرات افسار گسیختگیها و .... مسئله مهم دربلوغ جنسی

بیان حکمت غریزه جنسی وبیداری آن دربدان  مقطع وهدایت آن براساس منابع دینی وبدور از مقدس مآبی های توأم با

خرافات و علوم روانشناختی وگسیل آن بسوی استعدادهای متعالی تا زمان مناسب.

                                                                   مسجد و زندگی سالم

از دیگر نهادهای همدوش خانواده درمسئله تربیت مساجد هستند که متأسفانه بیشتر اوقات ودراغلب موارد به برگزاری نمازی درچند دقیقه اکتفا نموده ومتولیان آن برای جذب جوانان برنامه ای تنظیم نمی کنند درحالی که درصدراسلام و به سفارش حضرت رسول (ص) اکثر امورات مسلمین درمساجد مطرح وانجام میشد.

نظرات وراهکارهای علمای تربیتی برای تقویت جامعه سالم ، و زندگی سالم:

امانوئل کانت فیلسوف آلمانی: "خیری درانسان است که با تربیت به ثمرمی رسد."

ژان ژاک روسو: "تربیت نوعی هنر است."

تربیت عبارت است از کمک و راهنمایی  قانونمند بر اساس ارزشها  ( هر قوم و ملتی ) برای شکوفایی استعدادها و راهبری

 توانایی های نهفته.

روسو: تربیت اطفال را فنی بسیار مهم  دانسته و می گوید بهترین تربیت آن است که انسان را عاقل بار بیاورد  نه مقلد .

هر دو عقیده دارند تمایل جنسی از سنین 13 یا 14 سالگی به جنس مخالف  بروز  می کند  اما گر این تمایل زودتر از این سن

شروع شود ناشی از سر مشق های بد  و بد آموزی محیط است  ، اگر کودک از مسائل جنسی پرسید  به او دروغ نگویید  ؛

 امر به سکوت کرده وبه نحوی  شایسته کنجکاوی او را منحرف کنید  و از تکرار  واستمرار آن جلوگیری کنید تا کودک

براساس ذات پاکش سالم تربیت شود.

هر دو عقیده دارند تربیت پذیری اجباری وبدون اظهار نظر تا 16 سالگی است و از آن به بعد فرد خود عقلاً و مستقلاً برای

یادگیری داوطلب می شود .

روسو عقیده دارد برای تربیت سالم ،کودک؛  معلم ضروری است  ، معلمی که کودک را خوب بشناسد  ؛ خصوصیت یک

معلم خوب : سالم ، جوان ، فهمیده ، هنرمند ، پرهیزکار ، عاقل  ودارای اطلاعات زیاد باشد .

روسو انسان متعادل ر ا خوشبخت می دانست اما کانت انسان معنوی را رستگار می دانست وعقیده داشت انسان متعالی جامعه

سالم بوجودمی آورد. روسو: ( وجدان اخلاقی یعنی توانایی تشخیص نیک از شر )   کانت : ( وجدان قانون درونی ماست ) .

                                                          زندگی سالم درپرتو قرآن

از دیدگاه قرآن کریم، انسان موجودی است که به بهترین صورت ممکن آفریده شده است: ما انسان را در مقام احسن تقویم و نیکوترین صورت در مراتب وجود بیافریدیم( سوره تین 4). اما هر جامعه ای به عنوان بخشی از فرهنگ خود، برداشت خاصی از مفهوم سلامتی دارد. بعلاوه، دانش بشری همواره، در حال تغییر، رشد و توسعه است. یکی از مفاهیم و موضوعاتی که امروزه مورد بحث و چالش مراکز اکادمیک بوده، مفهوم سلامت می باشد. سلامت ابعادی دارد و سازمان جهانی بهداشت ابعاداساسی آن را بدنی، روانی و اجتماعی بیان میکند ولی ابعاد دیگری هم میتوان برای آن تصور کرد: بعد عاطفی، روحی، معنوی مذهبی، عبادی، شغلی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، محیطی و غیره. ممکن است در آینده فهرست این ابعاد گسترش یابد.

اگرچه این ابعاد بر یکدیگر تاثیر می گذارند اما طبیعت هر کدام متفاوت است و به لحاظ اهداف توصیفی باید آنها را جداگانه در نظر گرفت ،خداوند در قرآن کریم در قالب آیات مختلفی بر حالات و ابعاد سلامت انسان تاكید می‌كند  قرآن کریم، درس زندگی، كتاب هدایت و تربیت معنوی افراد و جامعه است و هر آنچه که خدای متعال برای ما فرستاده است بدون شک در همه ابعاد زندگی، جز مصلحت، خیرخواهی و سود انسان در دنیا و آخرت چیز دیگری نیست و اگر به مطالب پزشكی، بهداشتی و علمی اشاره‌ای كرده به این خاطر است كه: راه خداشناسی را هموار كند، حس كنجكاوی بشر را تحریك نماید تا در زمینه‌ی علوم تجربی رشد نمایند و در پی كشف آن برآیند در بندگی خود ثابت قدم باشند.  

                                                  

                                                      نتیجه گیری

از آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که زندگی سالم آرزوی قلبی همه انسانهای بافطرت پاک الهی است اما چرا همه به این

آرزو نائل نمی آیند آیا جبری در کار است؟ بازمی گردد به زیرساختهای باوری و روابط اجتماعی بسیار پیچیده و دیر پای ،

و چنان نهادینه شده اند که جبر روزگار به نظرمی رسد اما در واقع چنین نیست بلکه کم توجهی به آموزه های اعتقادی اخلاقی

، مدیریت ناکارآمد و دلایل مختلف و استمرار برآنها متأسفانه ، همه گیر شدن رویکردهای نادرست اخلاقی و روابطی که

بعضاً خلاف آنان عمل کردن نوعی ناهنجاری به حساب آمده و اگر فرد برخلاف آن رفتار کند ازجامعه طرد وتوان زندگی

را ازدست می دهد لذا روی همین حساب است که برخی ازجامعه شناسان نظیر روسو می گویند جامعه وقوانین رایج آن

انسان را فاسد می کنند؛ اما برخلاف این مسائل آموزه های دینی واخلاقی با نمود ونتایج واقعی عمل به آنهاکه می تواند

دستمایه های بسیارعالی برای باور وعمل به آنان جهت رسیدن به آرامش و زندگی سالم است ؛ نمونه های واقعی آن

انبیا ، اولیا ،حکما ونیکوکاران و زندگانی سالم وصالح آنها بوده وهست .

منابع ومآخذ:

1 پیامبر اعظم (ص) ومسائل خانواده  ، مسعود صفی یاری -  ناشر ظفر

2 سنن النبی (ص)                       ، علامه سید محمد حسین طباطبایی - انتشارات پیام آزادی

3 بچه ها را چگونه تربیت کنیم       ، حسین کاظمزاده ایرانشهر انتشارات اقبال

4 چگونه با نوجوان رفتار کنیم       ،حسن فرهی الهه دل آذر انتشارات سمام

5 کودک وخانواده                     ،عبدالعظیم کریمی  - موسسه منادی تربیت

 6-   مرکز امور آموزه هایی از قرآن کریم راجع به مشخصات جامعه انسانی سالم (داشگاه علوم پزشکی اردبیل)

7-مقاله ؛راه های تحکیم خانواده درفرآیند جهانی شدن ،محمد رضاسالاری فر

8-مقایسه فلسفه ی تربیتی ژان ژاک روسو  و امانوئل کانت  در قرن هیجده میلاد، ترجمه : شهرزاد شاه سنی

 تحقیق و پژوهش: پرشنگ بابایی،دبیرستان نمونه دولتی صادق وزیری ،استان کُردستان ،اداره آموزش وپرورش ناحیه1سنندج

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis online without a prescription
جمعه 16 آذر 1397 12:21 ب.ظ

Very good material, With thanks.
cialis 30 day trial coupon fast cialis online cialis prezzo di mercato generic cialis review uk click here cialis daily uk look here cialis order on line achat cialis en europe cialis tablets cialis billig generic cialis 20mg uk
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:09 ب.ظ

Wow many of great info.
we use it 50 mg cialis dose prices for cialis 50mg acheter du cialis a geneve cialis 100mg suppliers warnings for cialis cialis side effects cialis 5mg prix cialis rezeptfrei opinioni cialis generico i recommend cialis generico
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:25 ب.ظ

You actually explained it fantastically!
we use it 50 mg cialis dose cialis generique 5 mg cheap cialis cialis generico en mexico cialis reviews generico cialis mexico cialis 5mg billiger cialis pas cher paris we recommend cheapest cialis cialis authentique suisse
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:48 ق.ظ

Wow a good deal of superb facts!
generic cialis cialis 10 doctissimo precios de cialis generico enter site natural cialis only best offers cialis use cialis generika order cialis from india fast cialis online cialis manufacturer coupon cialis e hiv
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 07:23 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
buy brand cialis cheap cialis 200 dollar savings card tadalafil 20mg preis cialis 20mg schweiz we recommend cheapest cialis cialis daily reviews effetti del cialis prix cialis once a da buying cialis in colombia cialis taglich
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:20 ق.ظ

Amazing tons of superb information!
cialis therapie cialis alternative cialis 20 mg cialis 20mg prix en pharmacie cheap cialis cialis generico in farmacia low dose cialis blood pressure bulk cialis cialis coupons click now buy cialis brand
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 08:27 ب.ظ

Seriously tons of excellent knowledge!
cipla cialis online cialis 5 mg funziona cialis et insomni effetti del cialis callus prix de cialis acquistare cialis internet cialis kaufen wo import cialis cialis cuantos mg hay
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 07:58 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis usa cost cialis 10 doctissimo cialis online cialis without a doctor's prescription cialis pas cher paris cost of cialis cvs cialis generique cialis diario compra cialis qualitat buying cialis on internet
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:58 ب.ظ

Appreciate it. Loads of postings!

cialis generico in farmacia cialis prices american pharmacy cialis only here cialis pills cialis 20 mg effectiveness cialis usa cost buy cialis online legal cialis 20 mg cost legalidad de comprar cialis we recommend cheapest cialis
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 07:25 ق.ظ

Kudos, Lots of info.

cialis sale online cialis daily new zealand miglior cialis generico brand cialis nl wow look it cialis mexico cialis rezeptfrei cialis venta a domicilio cialis 5 mg buy cialis kaufen buy name brand cialis on line
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:12 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis reviews acquistare cialis internet tadalafil 20 mg cialis canada on line cilas cialis from canada acquistare cialis internet cialis prezzo in linea basso buy online cialis 5mg get cheap cialis
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 07:04 ق.ظ

Thanks! Loads of content!

cialis mit grapefruitsaft buying brand cialis online cialis 100mg suppliers cialis venta a domicilio cialis authentique suisse prezzo cialis a buon mercato cialis canada on line buying cialis on internet cialis 5mg cialis 200 dollar savings card
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 07:46 ب.ظ

Regards. Excellent information!
we like it cialis price interactions for cialis we like it cialis price achat cialis en itali cialis billig cialis generico in farmacia rezeptfrei cialis apotheke cialis patentablauf in deutschland cilas cialis generika
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:57 ق.ظ

Very good content. Thank you.
cialis 5 mg para diabeticos cialis pills boards india cialis 100mg cost il cialis quanto costa cialis 5 mg effetti collateral buy cheap cialis in uk we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg best price cialis generico en mexico miglior cialis generico
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:48 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
canadian discount cialis cialis in sconto cost of cialis per pill cialis online ou trouver cialis sur le net canada discount drugs cialis prezzo di cialis in bulgaria no prescription cialis cheap cialis 10 doctissimo cialis 200 dollar savings card
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:12 ق.ظ

Regards. Helpful stuff.
cialis 20 mg side effects of cialis brand cialis nl discount cialis cialis generico lilly we recommend cialis best buy order generic cialis online cialis for sale cialis kaufen bankberweisung cialis en mexico precio
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:23 ب.ظ

With thanks! I appreciate it!
achat cialis en europe cialis prezzo al pubblico 200 cialis coupon cialis canada on line cialis qualitat comprar cialis navarr cialis ahumada buy cialis online legal tadalafil tablets cialis cuantos mg hay
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:38 ق.ظ

Kudos, Numerous content!

cialis patent expiration wow look it cialis mexico prices for cialis 50mg cialis generico cialis coupon cialis 5 mg para diabeticos prix cialis once a da acheter cialis meilleur pri only now cialis 20 mg click here cialis daily uk
Cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 10:04 ق.ظ

Terrific posts, Thanks a lot.
cialis daily cialis vs viagra cialis coupons printable cilas buy cialis online cheapest cialis 05 cialis billig cialis for sale south africa 200 cialis coupon cialis 20 mg
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 08:04 ق.ظ

Lovely info. Thanks a lot.
sialis chinese cialis 50 mg cialis flussig cialis authentique suisse buy original cialis venta cialis en espaa cialis daily opinioni cialis generico effetti del cialis tadalafil tablets
canadian pharmaceuticals for usa sales
یکشنبه 1 مهر 1397 08:45 ق.ظ

Wonderful material, Thank you!
canada online pharmacies legitimate online pharmacies canada online pharmacies for men canada medications cheap best canadian pharmacy good canadian online pharmacies canadian viagra aarp recommended canadian online pharmacies Northwest Pharmacy canadian mail order pharmacies
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:40 ق.ظ

Point very well applied..
buy cialis online canadian cialis cialis 100 mg 30 tablet cost of cialis cvs cialis professional from usa link for you cialis price generic cialis at walmart non 5 mg cialis generici buy cialis online cheapest cialis 5mg prix
buycialisonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:03 ب.ظ

Wow many of wonderful data.
cheap online viagra buy viagra pills online uk buy viagra cheapest buy real viagra online usa rx pharmacy viagra where can i buy generic viagra buy viagra online from canada where to buy viagra in stores get viagra where i can buy viagra
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:39 ب.ظ

Thank you. Numerous postings.

cialis authentique suisse acquisto online cialis cialis daily dose generic cialis 20 mg best price cialis tadalafil online cialis generisches kanada cialis generico in farmacia cialis pills in singapore enter site very cheap cialis cialis 20 mg best price
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:27 ب.ظ

You actually revealed it wonderfully!
tadalafil 20mg comprar cialis 10 espa241a buy name brand cialis on line callus cialis coupons cialis generique 5 mg how to purchase cialis on line cialis purchasing price cialis best cost of cialis per pill
viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:15 ق.ظ

Nicely put. Regards.
sildenafil generic price buy generic viagra cheap how to buy viagra online without online buy viagra online pharmacy online pharmacy usa how to order viagra online viagra online usa buy brand viagra buying cheap viagra
cialis tablets
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:51 ب.ظ

You expressed that really well.
cialis y deporte tadalafil 20 mg when will generic cialis be available fast cialis online cialis professional yohimbe cialis kaufen wo acheter cialis meilleur pri cialis generisches kanada i recommend cialis generico we choice cialis pfizer india
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:53 ب.ظ

Whoa a lot of very good material.
cialis tadalafil online look here cialis cheap canada generico cialis mexico precios de cialis generico cialis online cialis 100 mg 30 tablet cialis coupons printable cialis for sale south africa cialis pas cher paris when will generic cialis be available
Viagra purchasing
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:24 ب.ظ

Seriously plenty of awesome facts!
order pharmacy online cheap levitra buy viagra without buying viagra ireland buy viagra south africa buy viagra discount where to buy viagra online where can you purchase viagra buy viagra for men viagra side effects
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:51 ب.ظ

Cheers! A lot of facts!

cialis pills price each cialis price in bangalore miglior cialis generico tadalafil generic cialis authentique suisse buy original cialis acquistare cialis internet cialis 10 doctissimo only now cialis 20 mg online prescriptions cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30