تبلیغات
galawezh - شیوه های زندگی سالم

شیوه های زندگی سالم

نویسنده :پرشنگ بابایی
تاریخ:دوشنبه 30 شهریور 1394-03:40 ب.ظ

باسمه تعالی

شیــــــوه های زنــــــدگی سالم

    چکیده:

در اجابت فراخوان مقاله، (( شیوه های زندگی سالم )) باتوجه به وسع تجربیات فرهنگی خود ومنابع موجود که درخاتمه

عناوین آنها ذکر خواهد شد سعی شده اشاراتی به موضوعات فلسفی ،اصلی ، فرعی ، حاشیه ای ، پیامدی ؛از دیدگاه منابع دینی

ومکاتب تربیتی(قرآن کریم ، سیره انبیاء ، اصحاب ، ائمه ، حکماء وعلما و دانشمندان تعلیم وتربیت و...) شود.

آنچه اهمیت مسئله را ضرورت می بخشد گستردگی اجتماعات امروزی و ارتباطات سریع جوامع بشری و بالطبع آن تأثیری

پذیری اکثریتی آنها از یکدیگر بوده ؛ و نقطه عطف واقعه  بقول معروف پاشنه آشیل یا همان  قشر نوجوان وجوان می

باشد و لذا اولیای امر را اهتمام بر آن است هرچند در حد تذکر درپی یاد آوری ارزشها با توجه با به خدمت گرفتن نو ها و

به روزها ؛ آرامش و قداست را به خود ؛ خانواده ؛ جامعه و جهان کنونی به ارمغان آورند که زندگی دنیا وآخرت قرین پاکی

صداقت و رستگاری باشد که تلاش انبیاء الهی ومکاتب انسانی نیز با شیوه و زبان های مختلف نیز درصدد همین امر خطیربوده

 وهستند ؛ اما انسان به عنوان اولین سنگ بنای خانواده تا لحظه مرگ چه دورانهایی را سپری می کند :

: دوره جنینی نوزادی طفولیت کودکی نوجوانی جوانی بزرگسالی میانسالی پیری وسرانجام کهولت...

که شکل گیری وتأثیری پذیری در سنینی چون کودکی  و نوجوانی  بسیار مهم وقابل   توجه است ، لذا نهادهایی متولی 

آموزش وپرورش جهانی برای این دوره ها برنامه ریزی وسرمایه گذاریهای کلانی  انجام داده اند تا ترقیات گوناگونی را برای

جامعه به ارمغان آورند . پیرو اصل مطلب ؛ آنچه بحث روز نیزمی باشدمسئله جهانی شدن است هرچندبه نظرپدیده ای جدید

می آید اما به یک معنا فرآیندی تاریخی است زیرا حتی بسیاری از ادیان نیز سیر جهانی شدن داشتن داشتند نظیردین مبین

اسلام ؛ اما تفاوتهای بنیادی وحفظ ارزشها همواره از دغدغه های مهم این تسری ها  بوده  و هستند. افزون برآن بیان نظرات

مختلف از منابع اعتقادی و نگرش به ساختار وآفرینش انسان ورفع نیازهایش براساس متون الهی واقعی جهت زندگانی سالم

خود واطرافیان وجمع کرد توشه ای معنوی برای آخرت از مزرعه دنیا ؛ حکما ودانشمندان علوم تربیتی و روانشناسی نیز با

تحقیقات علمی وتجربی رسالاتی ازچگونگی بستر روحی وروانی انسان ارائه داده وبراساس آن راهکارهایی برای سلامت

انسان وجامعه جهانی پیشنهاد کرده اند که امید است با کاربست همه اینها که تعلیم الهی زینت بخششان است مؤثرواقع شوند.

چکیده

مقدمه

نقش خانواده درتربیت

تربیت وآموزش درگذشته

نقش مادر درتربیت

نقش پدر درتربیت

خانواده وبلوغ نوجوان

مسجد وزندگی سالم

نظرات وراهکارهای علمای تربیتی وزندگی سالم

زندگی سالم در پرتوقرآن

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

1

2

3

3

4

4

4

4

4

5

6

6

     فهرست مطالب:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                      مقدمه

ازمیان مهم ترین دغدغه های جوامع امروز هیچ مسئله ای به اندازه روابط انسانی ، پیچیده و بحرانی نیست لذا تمامی کشورهای دنیا به نحوی از انحا

باآن درگیر ودرصدد راه چاره بوده وهستند برخی موفق وبعضی درحال گذار وعده ای همچنان دست به گریبانند، اما ازکجا باید ریشه یابی ؛ و

چگونه ، بنیادی به حل مسئله پرداخت بحثی بسیارطولانی ونیازمند کارشناسی دقیق و بازگشت به فرهنگ های ارزشی واخلاقی وبه ویژه کارکرد

ریشه ای با ضمانت اجرایی درامورتربیت وآموزش کودکان ونوجوانان می باشد هرچند امروزه رسانه های جهانی به رقبای سرسختی برای متولیان

تربیت وآموزش تبدیل شده اند و مضاف برآن اکثراً در خدمت جهان سرمایه داری با اهداف سودجویانه وشیطانی هستند ناآگاهی وبی توجهی

بسیاری از افراد جوامع انسانی از جمله جهان سوم ومتأسفانه خاورمیانه آب به آسیاب دشمن ریختن معضلی شده که خلاصی ازآن به سادگی

میسرنیست و لازمه آن تلاشی مستمر ، همگانی و ضربتی وبعضاً در برخی موارد تدریجی را می طلبد ، مسئله زیانبار دیگر در این زمینه برخی

ازمتولیان امور اعتقادی و والدین دیروز هستند که به هیچ اصول ومبانی زندگی امروزی حتی آنانی که مطابق ارزشها هستند اعتنا نکرده وبدعت

دانسته وبشدت با آنها مقابله می کنند درحالی که قشر جوان و روشنفکر اطرافشان ضمن گرایش به این تازه های مطابق با ارزشها از آنها کناره

می گیرند ؛ لذا درهرجامعه ای با توجه با جهان بینی ؛ ارزشهای فرهنگی و... الگوهایی برای زندگی سالم ارائه می شود که درکل می توان گفت

هسته اصلی اکثر آنها با توجه به ذات مشترک انسانها یکسان می باشند.

 

                                                                    نقش خانواده درتربیت وآموزش

قرآن کریم :

 وهمانا خداوند جفتهایی برای انسانها آفرید تا در کنارشان أرامش یابند ونسلها ادامه پیداکند...

وانبیای ابراهیمی از جمله حضرت موسی (ع)  در ده فرمان امر به نهی از  زنا وتقدس خانواده نموده که اساس وسنگ بنای جامعه

سالم می باشددر تاریخ نیز حمورابی در بابل 800 سال پیش ازحضرت موسی درقوانین مدون خود که تأکید بر نظام تک   

همسری داشته هدفش جامعه ای سالم وپیشرفته بوده است . اما خانه و جامعه بدون خانواده هستی پیدا نمی کند ومعنا ندارد

در واقع خانواده جان جامعه است وهمین خانواده پیکان دوسویه ای است که می تواند جامعه ای سالم ویا ناسالم بوجود بیاورد

ولذا تمامی ادیان الهی ومکاتب اجتماعی در صدد اصلاح خانواده برای پیدایش جامعه ای سالم  وپیشرفته بوده وهستند.

                              چگونگی تربیت وآموزش در دورانهای گذشته

از دیرباز بویژه درجوامع سنتی خانواده به دلیل گستردگی وحضور نسلهای مختلف محل تربیت عملی وآموزش بود پسران و

دختران آموزشهای عملی رادیده وبکار میبردند اما از قرن 19 میلادی به بعد آموزشهای رسمی ودولتی  رایج شد که وظیفه

تربیت و آموزش را عهده دارشدند که در ایجاد تفاهم وهماهنگی جامعه بسیارموثر بود هرچند هنوزکاستی های درآنها می باشد.

                                                ( نقش مادر درخانواده)     

         باید  به این حقیقت پنهان اعتراف کرد که مادربه منزله  ستون فقرات شخصیت کودک است وجود مادر در همه ابعاد

چه ارادی و چه غیرارادی بسیار تأثیر گزار است  ؛ بخش ژنتیک که درحیطه اختیارطبیعت و قسمت تربیت که معطوف به

فرهنگ اکتسابی؛ مادر می باشد ؛(چهره ،موهای مرتب ، دندانهای تمیز ،  نگاه های گویا، نوع رفتار ، نشستن ، خندیدن ، راه

رفتن ، همه و همه این حالات آموزشگر طبیعی فرزندان است ) نقش مادران خوب وبد درکتابهای تاریخی می تواندبرای زنان

سواددار تجربه بسیار خوبی باشد.

                                                 نقش پدر درخانواده

به تعبیری می توان گفت پدر اسکلت اصلی بنای خانواده می باشد با کنکاشی درضرب المثل ها مانند : روی سفره پدرش

بزرگ شده، بی پدر ، پدردار ، پسرخلف وناخلف و... پدرانی که خود استقلال رأی و استحکام اراده ندارند فرزندان آنان نیز

افرادی وابسته و ضعیف پرورش می یابند وبرای همین است که گفته اند اعتماد به نفس فرزندان وابسته به میزان اعتمادبه نفس

والدین خود است پدر باید درچشم فرزندان نه تنها الگوی استقامت وجدیت بلکه منابع بی نهایت بخشش و درعین حال قدرت

ومحبت باشد ومادران باید از پدر مجسمه ای قابل ستایش برای پسران درست کنند زیرا اقتدار واعتماد به نفس به انسان عزت نفس وبزرگواری داده ؛ که چنین افرادی بااین اوصاف هرگز با رذایل اخلاقی خود را آلوده نمی کنند زیرا لذتی که درفضایل اخلاقی وعزت هست هرگز دردیگر خصایل یافت نمی شود ؛ درنهایت هیچ والدینی درپی آن نیست که فرزند خود را تباه سازد اما با این توصیف این همه افراد ناکار آمد از کجا آمده اند ؟ باید درجواب گفت: شیوه های تربیتی نامتناسب وغیره کاربردی و ناسازگاربا طبیعت افراد وبه روز نیستند واغلب به صورت غیرعمد اعمال می شوند ونتیجه ای جز این ندارند.  

                                                            خانواده وبلوغ نوجوان

بنا به گفته کارشناسان تعلیم وتربیت   مقوله تربیت از خانواده آغاز می شود  که بخش مهم آن مربوط به پرورش جسم  است ،

هرچند والدین نقش باغبان را دارند نه سمت نجار  دیگر اینکه آموزش فرهنگی جنبه عملی دارد  نه صورت شعار لفظی ونصایح

  خشک وبی پایه ، دیگر اینکه کودک انسان آن فرهنگ وآدابی را می پذیرد که جوابگوی طبیعت روانی وجسمانی اوباشد .

                                                     نوجوانی با محوریت واژه بلوغ

چه ازلحاظ جسمی یا  روانی همراه است با حساسیتها ، استعدادها، خطرات افسار گسیختگیها و .... مسئله مهم دربلوغ جنسی

بیان حکمت غریزه جنسی وبیداری آن دربدان  مقطع وهدایت آن براساس منابع دینی وبدور از مقدس مآبی های توأم با

خرافات و علوم روانشناختی وگسیل آن بسوی استعدادهای متعالی تا زمان مناسب.

                                                                   مسجد و زندگی سالم

از دیگر نهادهای همدوش خانواده درمسئله تربیت مساجد هستند که متأسفانه بیشتر اوقات ودراغلب موارد به برگزاری نمازی درچند دقیقه اکتفا نموده ومتولیان آن برای جذب جوانان برنامه ای تنظیم نمی کنند درحالی که درصدراسلام و به سفارش حضرت رسول (ص) اکثر امورات مسلمین درمساجد مطرح وانجام میشد.

نظرات وراهکارهای علمای تربیتی برای تقویت جامعه سالم ، و زندگی سالم:

امانوئل کانت فیلسوف آلمانی: "خیری درانسان است که با تربیت به ثمرمی رسد."

ژان ژاک روسو: "تربیت نوعی هنر است."

تربیت عبارت است از کمک و راهنمایی  قانونمند بر اساس ارزشها  ( هر قوم و ملتی ) برای شکوفایی استعدادها و راهبری

 توانایی های نهفته.

روسو: تربیت اطفال را فنی بسیار مهم  دانسته و می گوید بهترین تربیت آن است که انسان را عاقل بار بیاورد  نه مقلد .

هر دو عقیده دارند تمایل جنسی از سنین 13 یا 14 سالگی به جنس مخالف  بروز  می کند  اما گر این تمایل زودتر از این سن

شروع شود ناشی از سر مشق های بد  و بد آموزی محیط است  ، اگر کودک از مسائل جنسی پرسید  به او دروغ نگویید  ؛

 امر به سکوت کرده وبه نحوی  شایسته کنجکاوی او را منحرف کنید  و از تکرار  واستمرار آن جلوگیری کنید تا کودک

براساس ذات پاکش سالم تربیت شود.

هر دو عقیده دارند تربیت پذیری اجباری وبدون اظهار نظر تا 16 سالگی است و از آن به بعد فرد خود عقلاً و مستقلاً برای

یادگیری داوطلب می شود .

روسو عقیده دارد برای تربیت سالم ،کودک؛  معلم ضروری است  ، معلمی که کودک را خوب بشناسد  ؛ خصوصیت یک

معلم خوب : سالم ، جوان ، فهمیده ، هنرمند ، پرهیزکار ، عاقل  ودارای اطلاعات زیاد باشد .

روسو انسان متعادل ر ا خوشبخت می دانست اما کانت انسان معنوی را رستگار می دانست وعقیده داشت انسان متعالی جامعه

سالم بوجودمی آورد. روسو: ( وجدان اخلاقی یعنی توانایی تشخیص نیک از شر )   کانت : ( وجدان قانون درونی ماست ) .

                                                          زندگی سالم درپرتو قرآن

از دیدگاه قرآن کریم، انسان موجودی است که به بهترین صورت ممکن آفریده شده است: ما انسان را در مقام احسن تقویم و نیکوترین صورت در مراتب وجود بیافریدیم( سوره تین 4). اما هر جامعه ای به عنوان بخشی از فرهنگ خود، برداشت خاصی از مفهوم سلامتی دارد. بعلاوه، دانش بشری همواره، در حال تغییر، رشد و توسعه است. یکی از مفاهیم و موضوعاتی که امروزه مورد بحث و چالش مراکز اکادمیک بوده، مفهوم سلامت می باشد. سلامت ابعادی دارد و سازمان جهانی بهداشت ابعاداساسی آن را بدنی، روانی و اجتماعی بیان میکند ولی ابعاد دیگری هم میتوان برای آن تصور کرد: بعد عاطفی، روحی، معنوی مذهبی، عبادی، شغلی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، محیطی و غیره. ممکن است در آینده فهرست این ابعاد گسترش یابد.

اگرچه این ابعاد بر یکدیگر تاثیر می گذارند اما طبیعت هر کدام متفاوت است و به لحاظ اهداف توصیفی باید آنها را جداگانه در نظر گرفت ،خداوند در قرآن کریم در قالب آیات مختلفی بر حالات و ابعاد سلامت انسان تاكید می‌كند  قرآن کریم، درس زندگی، كتاب هدایت و تربیت معنوی افراد و جامعه است و هر آنچه که خدای متعال برای ما فرستاده است بدون شک در همه ابعاد زندگی، جز مصلحت، خیرخواهی و سود انسان در دنیا و آخرت چیز دیگری نیست و اگر به مطالب پزشكی، بهداشتی و علمی اشاره‌ای كرده به این خاطر است كه: راه خداشناسی را هموار كند، حس كنجكاوی بشر را تحریك نماید تا در زمینه‌ی علوم تجربی رشد نمایند و در پی كشف آن برآیند در بندگی خود ثابت قدم باشند.  

                                                  

                                                      نتیجه گیری

از آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که زندگی سالم آرزوی قلبی همه انسانهای بافطرت پاک الهی است اما چرا همه به این

آرزو نائل نمی آیند آیا جبری در کار است؟ بازمی گردد به زیرساختهای باوری و روابط اجتماعی بسیار پیچیده و دیر پای ،

و چنان نهادینه شده اند که جبر روزگار به نظرمی رسد اما در واقع چنین نیست بلکه کم توجهی به آموزه های اعتقادی اخلاقی

، مدیریت ناکارآمد و دلایل مختلف و استمرار برآنها متأسفانه ، همه گیر شدن رویکردهای نادرست اخلاقی و روابطی که

بعضاً خلاف آنان عمل کردن نوعی ناهنجاری به حساب آمده و اگر فرد برخلاف آن رفتار کند ازجامعه طرد وتوان زندگی

را ازدست می دهد لذا روی همین حساب است که برخی ازجامعه شناسان نظیر روسو می گویند جامعه وقوانین رایج آن

انسان را فاسد می کنند؛ اما برخلاف این مسائل آموزه های دینی واخلاقی با نمود ونتایج واقعی عمل به آنهاکه می تواند

دستمایه های بسیارعالی برای باور وعمل به آنان جهت رسیدن به آرامش و زندگی سالم است ؛ نمونه های واقعی آن

انبیا ، اولیا ،حکما ونیکوکاران و زندگانی سالم وصالح آنها بوده وهست .

منابع ومآخذ:

1 پیامبر اعظم (ص) ومسائل خانواده  ، مسعود صفی یاری -  ناشر ظفر

2 سنن النبی (ص)                       ، علامه سید محمد حسین طباطبایی - انتشارات پیام آزادی

3 بچه ها را چگونه تربیت کنیم       ، حسین کاظمزاده ایرانشهر انتشارات اقبال

4 چگونه با نوجوان رفتار کنیم       ،حسن فرهی الهه دل آذر انتشارات سمام

5 کودک وخانواده                     ،عبدالعظیم کریمی  - موسسه منادی تربیت

 6-   مرکز امور آموزه هایی از قرآن کریم راجع به مشخصات جامعه انسانی سالم (داشگاه علوم پزشکی اردبیل)

7-مقاله ؛راه های تحکیم خانواده درفرآیند جهانی شدن ،محمد رضاسالاری فر

8-مقایسه فلسفه ی تربیتی ژان ژاک روسو  و امانوئل کانت  در قرن هیجده میلاد، ترجمه : شهرزاد شاه سنی

 تحقیق و پژوهش: پرشنگ بابایی،دبیرستان نمونه دولتی صادق وزیری ،استان کُردستان ،اداره آموزش وپرورش ناحیه1سنندج

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ceanielnlpksk
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:09 ب.ظ
mqqggytjqjtd prescription cialis https://bookmark4you.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss - cialis.com-canadian pharmacy canadian viagra <a href="http://www.rutulicantores.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1863237">viagra+canada</a>
kianielocjpst
دوشنبه 10 تیر 1398 06:07 ب.ظ
xhcowjsfbikt cheapest canadian pharmacy. for cialis <a href=http://northwestpharmacyph.com/>natural viagra alternative</a> best generic cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">drugs med pharmacy cialis</a>
calis
ilanielmgtbmu
دوشنبه 3 تیر 1398 05:02 ب.ظ
ffztjzoafedc cheap viagra generic http://healthviagracialisincanada.com/ - cialis canada free sample buy viagra soft tabs <a href="http://canadacialisproviagra.com/">canada online pharmacies viagra</a>
how to buy cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 12:11 ق.ظ

Thanks a lot, Valuable stuff!
interactions for cialis best generic drugs cialis cialis generic tadalafil buy cialis rckenschmerzen cialis dose 30mg cialis online napol cialis 20 mg prix de cialis order cialis from india generic cialis 20mg tablets
http://wordbotfper.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:38 ق.ظ

Thank you! I appreciate it.
cialis venta a domicilio cialis preise schweiz cialis efficacit buy cialis online nz cialis per paypa weblink price cialis viagra or cialis only now cialis 20 mg cialis farmacias guadalajara cialis generico milano
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 05:46 ب.ظ

Good facts. Thanks!
cialis efficacit cialis vs viagra precios de cialis generico only here cialis pills brand cialis generic cialis price in bangalore cialis venta a domicilio cialis dosage amounts tarif cialis france buy cialis sample pack
Cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 12:48 ق.ظ

Regards, I enjoy this.
cialis generico lilly cialis name brand cheap cialis generico lilly cialis side effects how to purchase cialis on line cialis generic tadalafil buy cialis for bph calis the best choice cialis woman comprar cialis 10 espa241a
cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 08:41 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis tadalafil il cialis quanto costa cialis arginine interactio acquisto online cialis brand cialis nl cialis australia org cialis rezeptfrei buy cialis online legal cialis coupons printable prix cialis once a da
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

Seriously quite a lot of awesome advice.
cialis 20 mg cost cialis pills in singapore generic cialis 20mg uk tadalafil 20mg cialis name brand cheap how much does a cialis cost viagra vs cialis cialis kaufen wo click now cialis from canada generic cialis pro
cialis generika
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:42 ب.ظ

Appreciate it, Loads of knowledge!

buy cialis online cheapest cialis qualitat buy cialis online cheapest tadalafilo safe site to buy cialis online click here cialis daily uk prescription doctor cialis cialis tadalafil acheter cialis meilleur pri cialis online nederland
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:16 ق.ظ

Truly lots of helpful advice.
non 5 mg cialis generici cialis 10mg prix pharmaci cialis online napol cialis sicuro in linea wow cialis tadalafil 100mg prix de cialis we like it safe cheap cialis can i take cialis and ecstasy il cialis quanto costa cialis canadian drugs
Buy cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:38 ق.ظ

Awesome knowledge. Many thanks!
cialis prezzo al pubblico the best site cialis tablets generic cialis review uk walgreens price for cialis cialis sans ordonnance prices on cialis 10 mg tadalafil generic cialis canada enter site natural cialis dosagem ideal cialis
http://britpiki.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:06 ق.ظ

Thanks. Loads of material!

200 cialis coupon cialis price in bangalore canadian discount cialis cialis patentablauf in deutschland only now cialis for sale in us costo in farmacia cialis cialis reviews cialis generic availability cialis official site generic low dose cialis
cialis 5 mg cost walmart
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:15 ق.ظ

Thank you! Loads of stuff!

import cialis cialis uk next day import cialis legalidad de comprar cialis online cialis enter site 20 mg cialis cost cialis generico lilly cialis great britain generic cialis in vietnam cipla cialis online
http://gyfacvi.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:26 ق.ظ

Superb write ups. Cheers!
weblink price cialis cialis generika in deutschland kaufen generic cialis tadalafil cialis purchasing prezzo di cialis in bulgaria free generic cialis cialis prezzo al pubblico generic cialis miglior cialis generico comprar cialis 10 espa241a
http://cribovbom.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:36 ق.ظ

Awesome material, With thanks!
cialis generic tadalafil buy generic cialis in vietnam 200 cialis coupon cialis 20 mg cost cialis e hiv canadian drugs generic cialis cialis para que sirve look here cialis cheap canada cialis 20mg tadalafil generic
Generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:55 ب.ظ

Regards, Quite a lot of information.

cialis 20 mg cialis arginine interactio click here cialis daily uk cialis online cialis 30 day sample we like it safe cheap cialis cialis from canada acquistare cialis internet cheap cialis can i take cialis and ecstasy
http://sauflamet.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:59 ب.ظ

Thanks! Ample facts.

cialis tadalafil online buy cialis cheap 10 mg cialis kaufen wo generic cialis 20mg tablets buying brand cialis online we like it safe cheap cialis get cheap cialis we choice cialis pfizer india cialis professional from usa prezzo cialis a buon mercato
i dont have ed can i take viagra
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:04 ب.ظ

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!
qoanielfyskig
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:07 ق.ظ
vejluiyqrocm cialis best price <a href=http://northwestpharmacyc.com/>best canadian prescription prices</a> new viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian meds viagra</a>
viagra pharmacy online
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:51 ق.ظ

You explained it fantastically!
cialis mit grapefruitsaft chinese cialis 50 mg cialis lilly tadalafi cialis generico milano bulk cialis cialis manufacturer coupon buy brand cialis cheap cialis generico en mexico cialis prezzo di mercato non 5 mg cialis generici
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:08 ب.ظ

Thanks, Lots of stuff!

cialis in sconto cialis authentique suisse try it no rx cialis enter site natural cialis enter site natural cialis cialis generico canadian drugs generic cialis we use it cialis online store cialis for sale in europa preis cialis 20mg schweiz
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 01:41 ب.ظ

Seriously lots of superb facts.
cialis generique 5 mg the best choice cialis woman cialis side effects cialis en mexico precio low dose cialis blood pressure buy cialis sample pack price cialis per pill cialis online cialis 5 mg effetti collateral best generic drugs cialis
http://www.nostalgiazapara.pl/node/5564
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 05:53 ق.ظ
スーパーコピーブランドスーパーコピー販売、スーパーコピールイヴィトンコピーブランド,2018年最新作大量入荷
https://executiveholidays.com.mt/solstice-class/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 05:51 ق.ظ
ルイヴィトンスーパーコピーバッグ優良店、本物品質LOUIS VUITTONバッグコピーN級品激安販売専門店!
http://studioitalia.pl/pl/firma/dallagnese
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:33 ب.ظ
ロレックススーパー コピー通販、ロレックスコピー代引き、パネライスーパーコピー時計、ベルト人気レプリカ 腕時計
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:04 ق.ظ

You actually expressed that fantastically.
northwestpharmacy canadian prescription drugstore good canadian online pharmacies northwest pharmacies in canada canadian online pharmacies reviews online pharmacies in usa canadian pharmacy king canada drug canadian medications canada vagra
https://www.tutelleauquotidien.fr/Actualites/
شنبه 17 فروردین 1398 11:17 ق.ظ
ルイヴィトンコピー,ブランドコピー,スーパーコピーブランド,スーパーブランドコピー財布,ブランドコピーバッグ,ブランドコピー財布,スーパーブランドコピー激安,ブランドスーパーコピー
Сialis
جمعه 3 اسفند 1397 02:02 ب.ظ
Good info. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon).
I have book-marked it for later!
buy cialis online without a prescription
جمعه 16 آذر 1397 01:21 ب.ظ

Very good material, With thanks.
cialis 30 day trial coupon fast cialis online cialis prezzo di mercato generic cialis review uk click here cialis daily uk look here cialis order on line achat cialis en europe cialis tablets cialis billig generic cialis 20mg uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30